Witamy w bibliotece szkolnej

Biblioteka szkolna oprócz wypożyczalni posiada czytelnię, w której mieści się Izba Patrona prezentująca materiały związane z życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza.

 biblioteka SP37 w Bydgoszczy

 

Czytelnia pełni także funkcję Szkolnego Centrum Informacji Multimedialnej. Wyposażone jest ono w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz sprzęt audiowizualny.


Na pomoc nauczyciela-bibliotekarza może liczyć każdy uczeń przygotowujący się do lekcji, konkursów, zajęć kół zainteresowań lub poszukujący interesujących go wiadomości.W czytelni można korzystać z zawartości księgozbioru podręcznego bogatego w encyklopedie, słowniki i albumy oraz odrobić zadanie domowe, skorzystać z internetu, poczytać czasopisma.

Oprócz działalności na miejscu staramy się także zaoferować naszym czytelnikom możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym Bydgoszczy poprzez organizowanie wyjść na spotkania autorskie oraz imprezy czytelnicze organizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną.
Co roku bierzemy także udział w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo takich jak Cała Polska Czyta Dzieciom i uroczystych finałach Bookcrossingu oraz Bydgoskich Biesiadach Czytelniczych.
Uczniów zainteresowanych pracą bibliotekarza, organizacją biblioteki oraz zagadnieniami związanymi z książką zapraszamy do uczestniczenia w zajęciach kółka bibliotecznego, którego opiekunką jest p. Renata Kolis.

 

 

Z zasobów naszej biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.

Godziny otwarcia biblioteki:
Pn - 8-14
Wt - 8-14
Śr - 8-12
Czw - 10-16
Pt - 8-14

Nauczyciele bibliotekarze pracujący w bibliotece:
mgr Renata Kolis


Regulamin biblioteki

Regulamin czytelni

Regulamin Szkolnego Centrum Informacji Multimedialnej

 

 

  

 

 

 

REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza, kulturalne zachowanie oraz zakaz spożywania posiłków.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki i dodatkowo 1 lekturę.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu książki w przeciągu 2 tygodni. Tylko za zgodą nauczyciela - bibliotekarza można przedłużyć czas wypożyczenia.
 5. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko oraz klasę.
 6. Uczeń, który nie oddał w terminie wypożyczonej książki nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 7. Każdy czytelnik zobowiązuje się do szanowania wypożyczonych książek oraz naprawy uszkodzeń powstałych z własnej winy.
 8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki należy zgłosić ten fakt nauczycielowi - bibliotekarzowi, który ustali form jej zwrotu.
 9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

do góry 


 

 

 

 

REGULAMIN  CZYTELNI

 1. Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
 3. Czytelnik zobowiązany jest zgłosić się do nauczyciela – bibliotekarza i wpisać do zeszytu obecności przed skorzystaniem z czytelni.
 4. Czytelnik ma prawo do korzystania z multimediów za zgodą nauczyciela – bibliotekarza.
 5. Czytelnia udostępnia na miejscu wszystkie zbiory biblioteki
 6. Książki oraz inne materiały wydaje do czytelni nauczyciel – bibliotekarz.
 7. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu i wpisaniu do zeszytu odwiedzin.
 8. Do obsługi sprzętu audiowizualnego upoważniony jest wyłącznie bibliotekarz lub nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne.
 9. Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za powstałe z jego winy uszkodzenia.
 10. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może odmówić prawa do korzystania z czytelni.

 

do góry  

 

 

Regulamin Szkolnego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. W bibliotece szkolnej działa Centrum Informacji Multimedialnej, które jest źródłem wiedzy i informacji dla uczniów przygotowujących się do lekcji, konkursów i zajęć pozalekcyjnych.
 2. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu.
 3. Korzystanie z komputerów jest możliwe tylko w obecności nauczyciela – bibliotekarza po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 4. Nie korzystamy z komputerów na przerwach.
 5. Każdy użytkownik Centrum ma obowiązek poinformować nauczyciela – bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych.
 6. Nie wolno przełączać żadnych przewodów podłączonych do komputera, instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu.
 7. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się najwyżej dwie osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
 8. Po wykonaniu prac, otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.
 9. Zabronione jest korzystanie z gier komputerowych.
 10. Drukarkę obsługuje wyłącznie nauczyciel – bibliotekarz.
 11. Uczeń może poprosić o wykonanie wydruku, jeśli posiada własny papier.
 12. Internet służy wyłącznie do celów edukacyjnych, a uczniowie zobowiązani są do podania tematyki poszukiwanych zagadnień.
 13. Uczeń korzystający z komputera podaje nauczycielowi – bibliotekarzowi swoje imię, nazwisko, klasę, nazwę używanego programu oraz podpisuje się, akceptując tym samym regulamin.
 14. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania powstałe z własnej winy odpowiada finansowo użytkownik.
 15. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania z Centrum na okres wskazany przez nauczyciela – bibliotekarza.

do góry 

 

 
 

 

 

 

ŚWIETLICA

 

 

Godziny otwarcia świetlicy

7.00-17.00

 


--> REGULAMIN ŚWIETLICY <--


 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

Procedura w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy do godziny 17.00

Procedura przyprowadzania dzieci klas 0-III przez wychowawców do świetlicy szkolnej

Procedura postępowania z dziećmi z klas 0-III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki

Procedura przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych

Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających

Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów, świetlicy

Procedura postępowania w przypadku kradzieży

Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia

Procedura kontaktów z rodzicami

Procedura spożywania posiłków w stołówce szkolnej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej:
 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów (Karta uczestnika świetlicy), składanego corocznie w świetlicy do 20 września danego roku szkolnego.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w uzasadnionych przypadkach w późniejszym terminie, ale za zgodą dyrektora szkoły.
 3. Karty uczestników są pobierane u nauczycieli świetlicy .
 4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas 0-4.
 5. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których oboje rodziców pracuje zawodowo, dzieci niepełnosprawne, sieroty oraz z rodzin niepełnych.
 6. W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze nie przekraczające 25 wychowanków. Grupą opiekuje się jeden wychowawca.
 7. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do nauczyciela świetlicy.

 

do góry  

 

 

 

 


 

 

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców:
 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów z sali świetlicowej.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło sie do świetlicy.
 3. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza nauczycielowi swoją obecność.
 4. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, zgłasza swoje wyjście do domu nauczycielowi powiadamiając kto je odbiera.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 6. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę dorosłą wskazaną przez rodziców, opiekunów, w karcie świetlicowej.
 7. Osobą wskazaną karcie zgłoszenia może być każda osoba, w tym osoba nieletnia po podpisaniu właściwego oświadczenia.
 8. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów. Gdy upoważnienie znajduje się w dzienniczku ucznia i nie ma możliwości skserowania go, dzienniczek pozostaje w świetlicy do dnia następnego.
 9. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu.
 10. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklaracje, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 11. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
 12. W czasie zebrań klasowych (dni otwartych) świetlica nie zapewnia opieki dzieciom, które nie są zapisane do świetlicy szkolnej lub tego dnia zostały już raz odebrane ze świetlicy szkolnej.

 

do góry  

 

 

 

 


 

 

 

Procedura w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka 
ze świetlicy do godziny 17.00:
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po godz. 17.00 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewni dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie. O sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy wychowawca informuje, dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
 3. W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, nauczyciel informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.
 5. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.

 

do góry  

 

 

 

 


 

 

 

Procedura przyprowadzania dzieci klas 0-III przez wychowawców do świetlicy 
szkolnej:
 1. Wychowawca klas (0-I) jest zobowiązany do zabrania i odprowadzenia uczniów po skończonych lekcjach do świetlicy.
 2. Dzieci klas 2, 3, które przebywają w świetlicy, na zajęcia lekcyjne mogą wychodzić samodzielnie, przypomnieniu wychowawcy świetlicy.
 3. Jeżeli lekcje kończy inny nauczyciel (np. wf, religii, języka angielskiego itd.), jest on również zobowiązany do odprowadzenia ich do świetlicy po skończonej lekcji.
 4. Nauczyciel/wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować nauczyciela świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy.

 

 do góry 

 

 

 

 


 

 

 

Procedura postępowania z dziećmi z klas 0-III, które nie są zapisane do 
świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki:
 1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą przebywać w niej w przypadku, gdy liczebność grupy obecnej na świetlicy nie przekracza 25 uczniów.
 2. Jeżeli uczeń skończył zajęcia, a nie uczęszcza on do świetlicy szkolnej, opiekę do momentu przyjścia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnią lekcję.
 3. W sytuacji opisanej w punkcie 2, jeżeli nauczyciel ma jeszcze planowe zajęcia dydaktyczne, może wówczas przyprowadzić dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane ucznia. Zobowiązany jest do powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów o pozostawieniu dziecka w świetlicy.
 4. Chore dzieci wychowawca świetlicy w trakcie zajęć świetlicowych przekazuje pod opiekę pielęgniarki szkolnej, gdzie pozostają do momentu przekazania ich pod opiekę rodziców/opiekunów.

 

 do góry 

 

 

 

 


 

 

 

Procedura przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych. Procedura dotyczy 
postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia ze świetlicy w czasie,
kiedy powinien w niej przebywać: przed lub po lekcjach.

Obowiązki ucznia:

 1. Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica lub opiekuna z czytelnym podpisem i datą. W piśmie takim powinna być wyraźnie wyrażona zgoda na samodzielne wyjście ucznia, z podaniem nazwy zajęć dodatkowych oraz godzin, w jakich się one odbywają.
 2. Wymieniony dokument uczeń powinien przedstawić wychowawcy świetlicy.
 3. Bez spełnienia powyższych warunków, dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy na dodatkowe zajęcia.

 

 do góry 

 

 

 

 


 

 

 

Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co do 
której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem
innych środków odurzających:
 1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka.
 2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić, dyrektora szkoły.
 3. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.
 4. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy wezwać policję.
 5. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagoga.

 

 do góry 

 

 

 

 


 

 

 

Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej:
 1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych. Wychowawca izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę oraz powiadamia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu.
 2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.
 3. Następnie nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne.
 4. W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa innych dzieci sprawca zostaje czasowo zawieszony (na okres 2 tygodni) w prawach uczestnika świetlicy. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.

 

 do góry 

 

 

 

 


 

 

 

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów, świetlicy:
 1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza także notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.
 2. W dalszej kolejności nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły.
 3. Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

 do góry 

 

 

 

 


 

 

 

Procedura postępowania w przypadku kradzieży:
 1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.
 2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który wdraża szkolną procedurę postępowania w przypadku kradzieży w szkole.
 3. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów, zabawek, telefonów komórkowych itp.

 

do góry  

 

 

 

 


 

 

 

Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia:
 1. Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia dyrektora szkoły, rodziców, wychowawcę klasy.
 2. W sytuacjach koniecznych dyrektor wszczyna procedurę ustalenia miejsca pobytu dziecka
 3. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.
 4. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach oraz w zeszycie rozmów z rodzicami.
 5. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny.
 6. W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń zostaje zawieszony w prawach uczestnika świetlicy.

 

do góry  

 

 

 

 


 

 

 

Procedura kontaktów z rodzicami:
 1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do stałego kontaktu z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny, korespondencję.
 2. Wychowawca świetlicy każdą rozmowę z rodzicem wpisuje do zeszytu kontaktów z rodzicami.

 

do góry  

 

 

 

 


 

 

 

Procedura spożywania posiłków w stołówce szkolnej:
 1. Dzieci korzystające z posiłków w stołówce szkolnej, obiady spożywają pod opieką wychowawców świetlicy.
 2. Spożywanie obiadów odbywa się zgodnie z ustalonym przez Dyrektora Szkoły grafikiem.

 do góry 

 

 

 

 

  

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątamy po sobie. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.
 2. Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki.
 3. Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych,
 4. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.
 5. Starannie odrabiamy zadania domowe.
 6. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
 7. Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy.
 8. Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela - opiekuna świetlicy
 9. Przed lekcjami i po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcy
 10. Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych.
 11. Nie krzyczymy, nie biegamy.
 12. Nie ruszamy cudzych rzeczy.
 13. Nie przeklinamy, nie pyskujemy i nie hałasujemy
 14. Nie niszczymy cudzych prac.
 15. Pomagamy słabszym
 16. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcy
 17. Słuchamy poleceń i próśb nauczyciela.

do góry