SP37 Bydgoszcz klub Wiewiórka

Regulamin Klubu Wiewiórka


I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi ruchu młodzieżowego PCK są:
- kluby „Wiewiórka”,
- szkolne koła PCK,
- akademickie koła PCK,
- grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych,
- inne grupy młodzieżowe (w tym grupy ratownictwa przedmedycznego).

2. Jednostki organizacyjne ruchu młodzieżowego działają w różnych środowiskach
młodzieży, skupiając w swych szeregach młodzież oraz osoby działające na rzecz młodzieży.

3. Podstawą ich działania jest Statut PCK, struktura i zasady działania ruchu młodzieżowego
PCK oraz odpowiednie regulaminy szczegółowe.

4. Podstawowe jednostki ruchu młodzieżowego PCK mogą współpracować z sympatykami
tego ruchu. Sympatykiem ruchu młodzieżowego jest osoba identyfikująca się z ideami
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, współdziałająca z ruchem młodzieżowym i
biorąca udział w pracach tego ruchu.

5. Powołanie jednostek podstawowych ruchu młodzieżowego PCK następuje na podstawie
przepisów Statutu PCK.

6. O powołaniu jednostki nowego typu należy poinformować radę młodzieżową
odpowiedniego stopnia.

7. Jednostki podstawowe ruchu młodzieżowego PCK dla realizacji zadań statutowych,
stosownie do swoich możliwości, pracują nad pozyskiwaniem dochodów, w tym
pochodzących ze składek członkowskich oraz innych źródeł dozwolonych w Stowarzyszeniu:
a) minimalną wysokość składki członkowskiej określa Krajowa Rada Reprezentantów;
b) jednostka podstawowa 50% środków finansowych pozyskanych ze składek
członkowskich przekazuje do kasy właściwego zarządu rejonowego PCK, a pozostałą
część oraz środki pozyskane z imprez, dotacji, darowizn przeznacza na swoją
działalność zgodnie z zasadami ogólnie obowiązującymi w Stowarzyszeniu.

8. Dokumentację jednostki podstawowej ruchu młodzieżowego stanowią:
- imienny wykaz członków i ich deklaracje (nie dotyczy klubu „Wiewiórka”),
- ewidencja składek członkowskich (wpłaconych do kasy zarządu rejonowego przez
skarbnika lub opiekuna koła),
- roczny plan pracy wraz z odpowiednimi postanowieniami,
- kronika koła,
- zeszyt protokółów z pracy zarządu koła (grupy) i ewentualnie zespołów problemowych.
Dokumentację przechowuje się w siedzibie działalności jednostki lub odpowiedniego zarządu
rejonowego. Dokumentacja ta powinna być dostępna dla członków ruchu młodzieżowego i 9. Nad działalnością jednostek podstawowych ruchu młodzieżowego czuwają organy
statutowe PCK oraz władze ruchu młodzieżowego PCK odpowiedniego stopnia.

10. Informacje o działaniach podejmowanych przez jednostki ruchu młodzieżowego PCK
powinny być przekazywane zarządom PCK oraz radom młodzieżowym odpowiedniego
stopnia organizacyjnego.

11. Przy doborze opiekunów oraz instruktorów zajmujących się sprawami młodzieżowymi
należy brać pod uwagę opinię członków poszczególnych jednostek podstawowych ruchu
młodzieżowego.

12. Prawa i obowiązki Członków ruchu młodzieżowego:

a) członkowie ruchu młodzieżowego PCK mają prawo:
- wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia (członkowie, którzy nie
ukończyli 18 lat korzystają z tego prawa wyłącznie w strukturach ruchu
młodzieżowego PCK),
- przekazywać do władz swoje uwagi i postulaty w sprawach działalności młodzieżowej
oraz przedsięwzięciach na rzecz młodzieży,
- korzystając ze wszelkich urządzeń Stowarzyszenia wg obowiązujących zasad,
- posiadać legitymację i odpowiednie odznaki organizacyjne,
- na równi z innymi członkami i działaczami Stowarzyszenia mogą - zgodnie z
obowiązującymi zasadami - otrzymać Odznakę Honorową PCK odpowiedniego stopnia;
b) członkowie ruchu młodzieżowego PCK mają obowiązek:
- przestrzegać postanowień statutu PCK i zasad działania ruchu młodzieżowego PCK
oraz odpowiednich regulaminów,
- brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,
- regularnie opłacać składki członkowskie,
- propagować idee Czerwonego Krzyża w swoim środowisku.

13. Koła szkolne i akademickie oraz grupy SIM wybierają swoich przedstawicieli na
konferencję rejonową PCK.

14. W sprawach nie ujętych w niniejszym dokumencie stosuje się przepisy statutu PCK.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA- „Klub Wiewiórka”

1. Członkiem klubu mogą być uczniowie, którzy:
– dbają o higienę jamy ustnej i całego ciała;
– co najmniej dwa razy w roku kontrolują stan zębów u lekarza dentysty;
– codziennie jedzą warzywa i owoce;
– gimnastykują się;
– dbają o czystość swojego otoczenia;
– chronią przyrodę;
– przestrzegają przepisów ruchu drogowego;
– zachowują się właściwie w stosunku do innych, zwłaszcza osób potrzebujących pomocy.

2. Każdy członek klubu może otrzymać znaczek „Klub Wiewiórka PCK” oraz legitymację.

3. Cele działalności klubu: - kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych,
- popularyzacja zasad higieny jamy ustnej,
- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad higieny otoczenia i środowiska,
- kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego
człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, prawidłowego współżycia w grupie
rówieśniczej,
- nauczanie podstawowych pojęć z zakresu ratownictwa medyczno-sanitarnego,
- przygotowanie do dalszej działalności w ruchu młodzieżowym PCK.

4. Powyższe cele mogą być realizowane przez:
- pokazy prawidłowego mycia zębów i właściwego żywienia zapobiegającego próchnicy i
chorobom przyzębia,
- organizowanie tematycznych gier, zabaw, konkursów,
- wyświetlanie filmów i przezroczy,
- inscenizacje bajek oświatowo - zdrowotnych,
- prowadzenie zajęć praktycznych dotyczących zasad udzielania pierwszej pomoc
przedmedycznej.

5. Sprawy organizacyjne:
a) klub „Wiewiórka” działa na terenie placówki, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły;
b) opiekunem klubu „Wiewiórka” jest nauczyciel pani Beata Szymańska,
c) siedziba klubu mieści się w sali nr 3.