Podobnie, jak w roku ubiegłym, Miasto Bydgoszcz uruchamia projekt „Bydgoskie półkolonie”. W tym roku, ze względu na trwający w całym kraju stan zagrożenia epidemicznego, będą one przebiegały zgodnie z procedurami opracowanymi w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizatorami „Bydgoskich półkolonii 2020” są: Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” oraz szkoły. Liczebność grup będzie wynosiła 12 osób (dla dzieci do 10. roku życia) oraz 14 osób (w przypadku osób powyżej 10. roku życia). Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest posiadanie legitymacji szkolnej wystawionej przez bydgoską szkołę, złożenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej wraz oświadczeniami oraz przyjęcie do stosowania regulaminu „Bydgoskich półkolonii 2020”. Oferta skierowana jest zarówno do uczniów naszej szkoły jak i uczniów z innych bydgoskich placówek.

W naszej szkole organizowane będą 4 turnusy:

1. 06.07 – 10.07

2. 13.07 – 17.07

3. 20.07 – 24.07

4. 27.07 – 31.07

Półkolonie realizowane będą w tygodniowych turnusach trwających od poniedziałku do piątku. Opieka dla dzieci będzie zapewniona w godzinach od 8.00 do 15.00. W tym czasie każde dziecko otrzyma drugie śniadanie i obiad. Przez cały czas dostępna będzie także woda mineralna. Rodzic zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyżywienia w wysokości 85 zł za turnus. Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne oraz uczniowie szkół specjalnych. Każdy uczeń może skorzystać z dwóch tygodniowych turnusów w ramach „Bydgoskich półkolonii 2020”.

 

Dokumenty związane z naborem na półkolonie będą przyjmowane w naszej szkole od 15.06 do 22.06. w godz. 8.00 – 15.00. Lista uczestników zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie szkoły 23.06 o godz. 16.00. Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 85,00 zł za tygodniowy turnus do dnia 25.06, na wskazane konto. Lista przyjętych zostanie opublikowana po weryfikacji opłat w dniu 26.06 o godz. 16.00.

 

W załączeniu pliki do pobrania:

  1. Karta kwalifikacyjna
  2. Oświadczenie rodzica
  3. Klauzula informacyjna
  4. Procedury SANEPID

 

 

 

Oficjalna strona Bydgoskich Półkolonii 2020:

https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/bydgoskie-polkolonie-2020/pliki-do-pobrania/