KOMUNIKAT dot. ZASŁANIANIA UST I NOSA

 

         Od 12 października 2020r. - do odwołania - obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa  w czasie przerw na korytarzach i na boisku Szkoły Podstawowej nr 37 w Bydgoszczy (bez względu na odległość między osobami). Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie szkoły: PRACOWNIKÓW, UCZNIÓW, RODZICÓW oraz innych osób wchodzących na teren szkoły.

Z poważaniem
Marek Dobucki
Dyrektor

 

REGIONALNE OBOSTRZENIA – NOWE ZASADY od 10.10.2020 R.
( https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow )

 

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie całego kraju – w przestrzeni publicznej:

1) w środkach transportu publicznego;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

         a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

         b) na terenie nieruchomości wspólnych,

c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, OŚWIATY, szkolnictwa wyższego, NAUKI, WYCHOWANIA, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

         d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Zasady obowiązujące w całym kraju