Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Sportowymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-19

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa Nr 37 z Oddziałami Sportowymi im. Henryka Sienkiewicza
ul. Gdańska 122
85-021 Bydgoszcz
tel.: 523225345
e-mail: sp37@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Dobucki, sp37@edu.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523225345. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

 

Wstęp deklaracji

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Szkoła Podstawowa nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.sp37.bydgoszcz.pl

 

Dane teleadresowe jednostki

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

ul. Gdańska 122, 85-021 Bydgoszcz

tel/fax.: 52 322-53-45

e-mail: sp37@edu.bydgoszcz.pl

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2000-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Z powodu występowania określonych niezgodności lub włączeń strona internetowa www.sp37.bydgoszcz.pl może okazać się częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Do wymienionych niezgodności zaliczyć można między innymi przypadki, gdy:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • z uwagi na charakter publikowanych informacji, treści zamieszczone na stronie są w postaci załączników lub skanów ,
 • udostępnione filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • zamieszczone zdjęcia z poszczególnych wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się otwierały one w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.

Pomimo starań redaktorów serwisu użytkownik strony www.sp37.bydgoszcz.pl może napotkać następujące trudności:

 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

Niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Serwis jest wyposażony w następujące udogodnienia pozwalające użytkownikowi w wygodny sposób przeglądać treści zamieszczone na stronie:

- możliwość przełączenia się na tryb domyślny,

- możliwość przełączenia się na tryb nocny,

- podwyższony kontrast: tryb czarny i biały, czarny i żółty, żółty i czarny,

- możliwość przełączenia się na stały bądź szeroki układ strony,

- możliwość zastosowania pomniejszonej, domyślnej lub powiększonej czcionki,

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej można kontaktować się z osobą kontaktową panem Markiem Dobuckim, za pośrednictwem adresu
e-mail: sp37@edu.bydgoszcz.pl, bądź dzwoniąc pod numer telefonu: 52 322-53-45.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy użytkownik ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Może to być na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna obiektu

Dostęp na teren szkoły możliwy jest od ulicy Gdańskiej oraz od strony boiska przy ulicy Chodkiewicza/Paderewskiego. W godzinach pracy szkoły ogólnodostępne jest wejście do budynku prowadzące schodami przy wejściu głównym lub od strony boiska/sali gimnastycznej wejściem bocznym. Przy wejściach nie znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.