Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

§1

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, przy Szkole Podstawowej nr 37
 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy
funkcjonuje stołówka szkolna.  Posiłki przygotowuje kuchnia działająca w Szkole.

2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych dla uczniów Szkoły przez pracowników zatrudnionych w tej placówce. 

3. Warunkiem korzystania  z posiłków w stołówce szkolnej jest zapisanie  przez Rodziców / Opiekunów ucznia/-prośba o objęcie ucznia żywieniem w stołówce. Zgłoszenie obejmuje rok szkolny.

4. Rezygnacja z obiadów przed upływem czasu, zadeklarowanego we wniosku ,odbywa się na podstawie zgłoszenia/ rezygnacji poprzez złożenia  oświadczenia Rodzica / Opiekuna prawnego.

5. Stołówka szkolna jest czynna tylko w dni nauki szkolnej .

§ 2

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków, przygotowanych przez  pracowników kuchni szkolnej dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej oraz pracowników szkoły. 

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

  • ·       dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 
  • ·       uczniowie szkoły podstawowej 
  • ·       uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS lub sponsorzy
  • ·       pracownicy zatrudnieni w szkole (nauczyciele, administracja i obsługa). 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Obiady są dwudaniowe.

3. Uczeń ponosi opłatę za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku, w przeliczeniu na jeden obiad.

4. Pracownik ponosi opłatę uwzględniającą dodatkowo koszty jego przygotowania.

§ 3

 1. Kalkulację kosztów surowca, o których mowa w §2 ust.3, sporządza intendent wraz z szefem kuchni Szkole Podstawowej nr 37  im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy co roku w styczniu.

2. Ustalone ceny posiłków obowiązują od stycznia do grudnia każdego roku.

3. W sytuacjach wzrostu kosztów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po ponownej kalkulacji i poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

4. Cena jednego obiadu dla uczniów oraz dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku tzn. „koszt wsadu do kotła”. 

5. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużytych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania stołówki.

6. Intendent posiada listy imienne uczniów i pracowników korzystających z posiłków.

 

§ 4

  1. Opłaty za posiłki wnosi się wyłącznie przelewem bankowym na konto Szkoły  Podstawowej nr 37  im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy, ul. Gdańska 122. 85-021 Bydgoszcz.

Nr konta:  56 1240 6452 1111 0010 4797 0978  do 10 dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz nazwę szkoły.

2. W przypadku braku wpłaty do końca danego miesiąca wydawanie dziecku posiłku zostaje wstrzymane do czasu uregulowania zaległości.

3. Nieuiszczenie opłaty w terminie skutkuje  naliczaniem ustawowych odsetek.

4. Dopuszcza się możliwość opłat w innym terminie za zgodą Dyrektora Szkoły.

5. Dopuszcza się możliwość wykupienia pojedynczych obiadów. Zgłoszenia tego faktu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, nie później niż do godz. 12.

§ 5

 1. Nieobecności ucznia należy zgłosić SMS-em  lub telefonicznie do intendentki szkoły najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. Zgłoszenie  wyłącznie pod numer telefonu 660 105 854.

2. Zwrot za posiłek przysługuje tylko wówczas, kiedy rodzic, opiekun prawny lub  pracownik szkoły korzystający z posiłku zgłosi  w szkole, co najmniej w dniu  poprzedzającym dzień niekorzystania  z posiłku oraz wskaże okres niekorzystania z posiłku.

3. Obowiązek zgłoszenia nieobecności uczniów  przebywających na wycieczce  lub   innym zorganizowanym przez szkołę wyjeździe w celu zwrotu opłaty za niewykorzystany posiłek przez ucznia, spoczywa na organizatorze wycieczki lub  wyjazdu. Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

4. Zwrotów opłat dokonuje się na koniec miesiąca, w którym przypadły dni nieobecności w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu.

5. Przysługujący  zwrot stanowi iloczyn dni niekorzystania z posiłku i wysokość opłaty za posiłek. 

6. W przypadku braku zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 1, 2 i 3 ,nie nastąpi odpis za niewykorzystany obiad.