NASZYM CELEM JEST:

 •  Zapewnienie naszym uczniom możliwości zdobywania wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności za pomocą nowoczesnych i efektywnych metod nauczania
 • Tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozwijaniu różnorodnych zainteresowań poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • Objęcie uczniów opieką, aby zapewnić im zdrowie i bezpieczeństwo fizyczne oraz psychiczne
 • Wychowanie w poszanowaniu godności osobistej drugiego człowieka i szacunku dla tradycji
 • Uczenie tolerancji, odpowiedzialności, samodzielności, umiejętności rozwiązywania problemów
 • Uświadomienie naszym uczniom roli wykształcenia we współczesnym świecie
 • Stworzenie warunków, aby uczniowie i ich rodzice czuli się współgospodarzami szkoły, mającymi istotny wpływ na jej program i rozwój

O jak najpełniejszą realizację dba zmotywowany zespół pracowników, który podejmuje różnorodne działania w celu pozyskania sojuszników i współpracowników mogących przyczynić się do dalszego wzbogacenia i uatrakcyjnienia oferty szkoły

DZIAŁAMY PO TO, ABY:

  Nasi uczniowie byli przygotowani do:

 • nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie
 • kreowania otaczającego świata 
 • przezwyciężania barier emocjonalnych
 • tolerancji dla ludzi różnych kultur, ras
 • bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie
 • wykazywania się zaradnością
  Nasi uczniowie umieli:
 • radzić sobie w trudnych sytuacjach
 • stosować wiedzę w praktyce
 • odróżniać dobro od zła

  Nasi uczniowie realizowali:

 • swoje marzenia i plany
 • zasady i wartości
 • swoje możliwości
 • Rodzice byli zadowoleni z wyników nauczania dzieci i realizacji zadań szkoły

Wspomagali:

 • naszą pracę dydaktyczno – wychowawczą
 • dzieci w drodze do dorosłości
 • szkołę w nowych pomysłach
 • uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci

 

WIZJA SZKOŁY:

 • Szkoła Podstawowa nr 37 im. H. Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia
 • Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie
 • Pamięta o przeszłości
 • Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli
 • Kształtuje ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości
 • Uczeń chce i potrafi się uczyć
 • Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków
 • W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym
 • Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska oraz zmiany w prawie oświatowym

 

 

 

WSPÓŁPRACA RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:

 • zwiększenie udziału rodziców w podejmowaniu decyzji, informować ich o wynikach pracy szkoły, uwzględniać ich uwagi i wnioski w zakresie doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • doskonalenie pracy Rady Rodziców oraz kształtowanie u rodziców poczucia współodpowiedzialności za los i rozwój szkoły
 • wspieranie rodziców w wychowaniu
 • budowanie  atmosfery wzajemnego zaufania

 

SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA:

 • umocnienie pozycji Samorządu Uczniowskiego jako współgospodarza szkoły umożliwi podniesienie poziomu odpowiedzialności uczniów za mienie publiczne, a także wpłynie pozytywnie na atmosferę pracy, tworząc klimat zaufania i bezpieczeństwa
 • rozwijanie samorządności wśród młodzieży będzie sprzyjało tworzeniu atmosfery partnerstwa w rozwiązywaniu spraw ważnych dla szkoły

 

PROMOCJA SZKOŁY:

 • prezentowanie pozytywnych postaw uczniów i ich osiągnięć m.in. przez stronę internetową, media itp.
 • kontakty z rodzicami, konsultacje, wspólne przedsięwzięcia  i udział w projektach, festynach
 • organizowanie tematycznych zebrań z rodzicami z udziałem prelegentów i nauczycieli
 • wykorzystanie tablic informacyjnych, prezentacji multimedialnych
 • informacje i promocję poprzez materiały poligraficzne m.in. folder, własna gazetka
 • dbanie o widoczną rolę kulturową szkoły w środowisku

 

MODEL UCZNIA I ABSOLWENTA:

Szkoła dąży do tego, aby jej wychowanek i absolwent był człowiekiem dojrzałym pod względem moralnym, intelektualnym, emocjonalnym, społecznym  i obywatelskim, twórczym, samodzielnym i odpowiedzialnym, prawym i uczciwym, kulturalnym, z rozwiniętą potrzebą samorozwoju osobowości  w każdym jej obszarze.

 

Uczeń:

 • sumiennie i rzetelnie wypełnia obowiązki i rozwija swoje zainteresowania
 • szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur, cechuje go wysoka kultura osobista
 • preferuje zdrowy styl życia, wolny od nałogów
 • jest społecznie aktywny, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka
 • okazuje szacunek dla odmiennych sądów i opinii
 • przestrzega zasad moralnych i etycznych

 

Absolwent:

 • wierzy w siebie, potrafi się uczyć, samodzielny i kreatywny, przygotowany do życia we współczesnym świecie
 • szanuje prawo, jest uczciwy, odpowiedzialny i zdyscyplinowany
 • przejawia wysoką kulturę osobistą, jest  tolerancyjny i wrażliwy
 • potrafi pracować w zespole
 • szanuje ojczyznę, docenia piękno przyrody

PODSUMOWANIE:

 • zadania do realizacji, które stawiam są zadaniami wykonalnymi i spójnymi ze Statutem Szkoły, polityką oświatową Państwa, priorytetami Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Strategią Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy oraz oczekiwaniami rodziców i uczniów, nauczycieli i pracowników placówki,
 • ze względu na stale zmieniające się warunki działania oraz potrzeby społeczności szkoły program rozwoju będzie stale monitorowany i dostosowywany. Do modyfikowania oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.

 

Marek Dobucki