NAUCZANIE ZDALNE 22.11.2021-26.11.2021r.

Opublikowano: 2021-12-05 23:51, Numer artykułu: 46558 , Autor: M.Dobucki

 

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,
w dniu 20.11.2021r. otrzymałem informację o zachorowaniu na Covid-19 kolejnego nauczyciela.

W związku z tym uczniowie klasy 1a oraz uczniowie, którzy od 15.11.2021r. mieli lekcje / zajęcia z ww. nauczycielem zostają objęci KWARANTANNĄ oraz będą odbywali lekcje on-line za pomocą aplikacji Teams do 28 listopada 2021r. (metoda kształcenia na odległość - nauczanie zdalne) w domu.

 

Funkcjonowanie Szkoły od 22.11.2021r. do 26.11.2021r.:

1. Mając na względzie zachorowania kolejnych nauczycieli wprowadza się nauczanie zdalne w SP37 dla uczniów klas 1-8.

2.  Lekcje będą prowadzone online (zdalnie) dla klas 1-8 od  22 listopada 2021r. do 26 listopada 2021r. według obowiązującego planu lekcji.

3. Zajęcia dla dzieci z oddziału "0" od 22-26.11.2021r.  będą prowadzone stacjonarnie na terenie szkoły.

4. Obiady w dniach od 22 do 26.11.2021r. będą wydawane dla dzieci oddziału „0”, które odbywają zajęcia w szkole oraz dla dzieci korzystających ze świetlicy.

5. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7.00 – 17.00. Opieką w świetlicy objęte będą dzieci uczęszczające do oddziału "0" i uczniowie klas  I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wymienionych w punkcie 6 na pisemny wniosek rodzica.

Rodzice, którzy chcą korzystać z opieki świetlicy składają wniosek wraz z oświadczeniem w sekretariacie do dyrektora szkoły, że pracują w ww. podmiotach (wnioski wraz z oświadczeniem proszę składać w sekretariacie do dyrektora szkoły).

6. Zasady przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej.

Rodzice zatrudnieni w:

a)   podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b)   realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c)    realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d)   pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e)   wykonują działania ratownicze,

f)    są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g)   są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h)   są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i)     są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j)    są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k)   są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

l)     rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ww. rodzice mogą złożyć wniosek w sekretariacie do dyrektora o zapewnienie zajęć świetlicowych na terenie szkoły wraz oświadczeniem, że pracują w ww. podmiotach.

7. Uczniowie klas 1-8  odbywają zajęcia w formie online (zdalnej) wg wcześniej ustalonych zasad.

8. Wszystkie zajęcia nauczania indywidualnego odbywające się od 22.11 do 26.11.2021r. są prowadzone w formie online (zdalnej) zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami.

9. Lekcje online  trwają 45 minut wg następującego podziału:  np. do 30 minut lekcja online + 15 minut praca samodzielna ucznia (np. 25 minut lekcja online + 20 minut praca samodzielna ucznia)- nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów do końca lekcji (uczniowie rozwiązują zadania, dokonują opisu, czytają, itp.).

10. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne w klasach I-III i  IV – VIII prowadzone są zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami.

11. Biblioteka szkolna funkcjonuje bez zmian z zachowaniem reżimu sanitarnego.

12. Psycholog i pedagog szkolny pracują stacjonarnie w szkole zgodnie z grafikiem, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

13. Szkoła nadal organizuje nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi realizację nauki zdalnej w domu. Warunkiem jest wniosek do dyrektora szkoły złożony przez rodziców do sekretariatu szkoły oraz oświadczenie, że pracują w ww. podmiotach.

14. Nadal  organizowane będą konsultacje indywidualne lub w małych grupach dla uczniów klas ósmych zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

15. Dyrektor szkoły w razie potrzeby  udostępnia pomieszczenia w szkole do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Pozdrawiam serdecznie

Marek Dobucki

 

WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dyżur nauczyciela informatyki w szkole:  środa 15.30-16.15 oraz pomoc Dyrektora Szkoły.

 

Pliki do pobrania:

Szczegółowe informacje wraz z   REGULAMINEM  FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESZIE PANDEMII COVID-19 na stronie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 37 z Oddziałami Sportowymi (sp37.bydgoszcz.pl)

 

Pliki do pobrania:

 Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 1/2021/2022
  REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESZIE PANDEMII COVID-19