Regulamin rekrutacji do klasy 4 ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego.

Opublikowano: 2024-06-21 15:06, Numer artykułu: 84978 , Autor: M.Dobucki

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37
im. HENRYKA SIENKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI
W BYDGOSZCZY

I. REKRUTACJA PROWADZONA JEST NA PODSTAWIE ZAPISÓW ZAWARTYCH W:

 1. 1.    Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
  art. 68 ust. 1 pkt 9.
 2. 2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 1
 3. 3.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022 poz. 2431 ze zmianami)
 4. 4.    Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów Dz.U. 2024 poz. 151
 5. 5.    Statut Szkoły Podstawowej nr 37 im Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

 

 1. ZASADY OGÓLNE:

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 jest złożenie wniosku , który można otrzymać  z sekretariatu szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp37.bydgoszcz.pl

2. Wnioski wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

3. Do oddziału z rozszerzonym językiem angielskim przyjmuje się w pierwszej kolejności uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki egzaminu kompetencji językowych.

4. W roku szkolnym 2024/ 2025 powstanie jeden oddział klasy czwartej z rozszerzonym językiem angielskim, w którym prowadzona będą jedna dodatkowa godzina języka angielskiego.

5. Uczniowie przyjęci do tej klasy będą kontynuowali rozszerzoną naukę języka angielskiego do klasy ósmej włącznie.

6. Uczniów będą obowiązywać zasady oceniania i promowania określone w Statucie Szkoły.

7. Uczniowie, którzy nie będą przestrzegali regulaminu klasy językowej będą przenoszeni do klasy ogólnej.

 

 1.  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone przez Komisję Rekrutacyjną składa się z następujących etapów:

            a) zarejestrowanie kandydata na podstawie złożonego wniosku,

            b) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych

            c) ogłoszenie terminu oraz miejsca przeprowadzenia egzaminu kompetencji językowych – egzamin ustny,

            f) sporządzenie listy kandydatów przyjętych do klasy z rozszerzonym językiem angielskim oraz podanie tej informacji do 30 lipca do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie listy na tablicy ogłoszeń,

            g) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora szkoły.

3. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej są obowiązani do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia Komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

4. Do klasy czwartej z rozszerzonym językiem angielskim przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Bydgoszcz.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
  1.  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy podaje informację o warunkach rekrutacji do

wiadomości publicznej.

 1.  Rekrutację do Szkoły Podstawowej nr 37 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna

powołana przez Dyrektora.

 1.  W skład komisji wchodzą:
 •  Marlena Serafin - przewodniczący,
 • Małgorzata Gowor – Wicedyrektor,
 • Anna Czempińska - psycholog szkolny,
 1.  Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej, w tym

zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

 1. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości liczby kandydatów zakwalifikowanych oraz informację o liczbie wolnych miejsc;
 • listy, o których mowa w ust. 4, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu. Listy zawierają imiona i nazwiska zakwalifikowanych kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej;
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Terminy rekrutacji
  1. Pierwszy termin rekrutacji odbędzie się 19.06.2024 r.
  2. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się od 24.06.2024 do 10.07.2024 r.
  3. Termin egzaminu rekrutacyjnego będzie ustalany indywidualnie.
  4. Dnia 30 lipca zostanie ogłoszona lista osób przyjętych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Postępowanie uzupełniające:

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na kolejny rok szkolny Szkoła Podstawowa nr 37 będzie nadal dysponować wolnymi miejscami, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 przeprowadza postępowanie uzupełniające - zgodnie z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej.

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów z listy rezerwowej. Rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy z rozszerzonym językiem angielskim Szkoły Podstawowej nr 37.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z ww. wnioskiem.

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym: liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od ww. rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Wydana decyzja Komisji odwoławczej jest ostateczna.