„Krasomówstwo - z bydgoską legendą w tle”

 

Innowacja pedagogiczna „Z bydgoską legendą w tle”.

          W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy IV S realizują innowację pedagogiczną w zakresie przedmiotów humanistycznych – języka polskiego i historii regionalnej. Zgodnie z tematem innowacji „Z bydgoską legendą” uczniowie będą poznawać historię lokalną swojej małej Ojczyzny, sięgając do ukształtowanych w świadomości bydgoszczan legend bydgoskich, których bogactwo stanowi inspirację do podjęcia szczególnych działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym.

          W ramach przyjętej innowacji, uczniowie zainspirowani treścią wybranych legend bydgoskich, pracując metodą projektu, będą przygotowywać prezentacje multimedialne, prace plastyczne, redagować autorską legendę o Bydgoszczy, krótkie formy poetyckie, przygotowywać szkolną inscenizację, wystawę prac plastycznych, doskonalić umiejętności wypowiedzi ustnych i prezentacji efektów pracy, czego owocem będzie Szkolny Konkurs Krasomówczy „Z bydgoską legendą w tle”, adresowany dla klas IV – VI. By wiedza uczniów dotycząca legend bydgoskich została poszerzona, skorzystamy z możliwości uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
w Bydgoszczy
. Działania innowacyjne adekwatnie wpisują się w treści kształcenia wynikające z realizacji podstawy programowej z historii i języka polskiego w klasie czwartej.

          Uczestnictwo uczniów w innowacji w zakresie przedmiotów humanistycznych pozwoli uczniom rozwinąć kompetencje kluczowe, a także wzmocni ich poczucie wartości, ponieważ planowany pod koniec II semestru finał projektu, zgodnie
z zamierzeniem,  odbędzie się przy obecności rodziców i społeczności szkolnej, a dzięki temu uczniowie będą mieli możliwość zaprezentowania swoich zdolności krasomówczych  i artystycznych, zdobywając tym samym szacunek i uznanie.

Tegoroczna innowacja jest inicjatywą pana Przemysława Fryzy – nauczyciela języka polskiego i pani Emilii Chrebor – Paciorek, nauczycielki historii.